Match 19, 06 June 2002
Saitama Stadium 2002
Saitama, Japan