5th goal (Germany), 82'
Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth, Port Elizabeth Stadium
Saturday 10 July 2010