FIFA Women's World Cup China 2007

FIFA Women's World Cup China 2007

7 June - 7 July

FIFA Women's World Cup 2007™

USA 3-0 England (China 2007)

(YouTube)

30 Jun 2019