Teams

Squad List

Nr.NameDate of BirthPositionHeight
1CAI Jian Lin23/07/1965GK
2WU Bing07/02/1968
3CHENG Yaodong16/06/1967
4ZHU Qi02/06/1972
5MAO Yijun28/12/1970
6SHEN Si01/05/1973
7GU Zhao Nian18/12/1974
8ZHANG Yong26/01/1975
9QI Hong03/06/1976 178
10LIU Jun25/01/1970
11ZHANG Yi04/01/1973
12WANG Hui23/09/1978GK
Coach: GENBAO Xu (CHN)

Tournaments
FIFA Futsal World Cup Final All editions