Federación Japonesa de Fútbol

Federación Japonesa de Fútbol
Información
Contacto

Sitio oficial

www.jfa.jp

Dirección postal

JFA House,

Football Ave.,

Bunkyo-ku,

8311

TOKYO Japan

Contacto

Teléfono: +81-50/2018 1990

info:inter_national@jfa.or.jp

Fax: +81-3/3830 2005

ORGANIZACIÓN

Presidente

Kohzo TASHIMA

Vicepresidente

Kazumichi IWAGAMI

Mitsuru MURAI

Murray Kikuko OKAJMA

Yoshinori HAYASHI

Secretario General

Kiyotaka SUHARA

Tesorero

Masashi FUKUDA

Tsuyoshi NISHIMOTO

Jefe de Prensa

Hideki KATO

Director Técnico

Yasuharu SORIMACHI

Seleccionador masculino

Hajime MORIYASU

Seleccionador/a femenino/a

Futoshi IKEDA

Coordinador Arbitraje

Miiko KANEKO

Coordinador de Futsal

Tsuyoshi KITAZAWA