FIFA Club World Cup Japan 2015

FIFA Club World Cup Japan 2015

10 December - 20 December

FIFA Club World Cup 2015

Barcelona Team Arrival - FIFA Club World Cup Japan 2015

(YouTube)

20 Dec 2015

Barcelona Team Arrival - FIFA Club World Cup Japan 2015