Match 13, 04 June 2002
Saitama / Saitama Stadium 2002
Gwangju, Japan