• November 2015
Sunday 01/11/2015
Wednesday 04/11/2015
Thursday 05/11/2015
Saturday 07/11/2015
Sunday 08/11/2015
Thursday 12/11/2015
Wednesday 18/11/2015
Thursday 19/11/2015
Sunday 22/11/2015
Quarterfinal
Wednesday 25/11/2015
Quarterfinal
Sunday 29/11/2015
Semifinal