Matches

11/09/2011500 - WeatherClear
12:8 (3:2, 6:2, 3:4)
  • Egor SHAYKOV (1'50" 5'26")
  • Ilya LEONOV (7'19" 24'01")
  • Egor EREMEEV (12'14" 18'16")
  • Alexey MAKAROV (14'19" 19'46")
  • BETINHO (20'16" OG)
  • Dmitrii SHISHIN (20'44" 30'25")
  • Yury KRASHENINNIKOV (31'02")
  • ANDRE (7'46" PEN 10'22" 29'54" 32'39" 33'14" 34'01")
  • BETINHO (16'03")
  • SIDNEY (21'35")

Tournaments
FIFA Beach Soccer World Cup Final All editions