Education activities

TopicProjectDateInstructors
CoachingMA/confederation coaching courses 2011-06-05 - 2011-06-09MATHIOT Ulric (SEY)
CoachingWin in Africa – coaching2009-10-25 - 2009-10-30MATHIOT Ulric (SEY)

Refereeing

TopicProjectDateInstructors
RefereeingRefereeing courses2014-04-20 - 2014-04-24EL SHENAWY Ahmed (EGY)
RefereeingRefereeing courses2013-03-03 - 2013-03-07ELSHENAWI Ahmed (EGY), HADQA Yahya (MAR), HANNACHI Boubaker (TUN)
RefereeingRefereeing courses2012-04-18 - 2012-04-22Ahmed ELSHENAWI (EGY), WELLINGTON Joseph (GHA), HANACHI Boubaker (TUN)
RefereeingWin in Africa – refereeing2010-03-13 - 2010-03-17WELLINGTON Joseph Lamptey (GHA), HANNACHI Boubaker (TUN), ELSHENAWI Ahmed (EGY)

Grassroots

TopicProjectDateInstructors
GrassrootsGrassroots2013-08-15 - 2013-08-19MATHIOT Ulric (SEY)